Všeobecné a záručné podmienky Centra výučby a doučovania cudzích jazykov E-STAR s.r.o. pre poskytovanie výučby cudzích jazykov.

1. Centrum výučby cudzích jazykov a doučovania E-STAR s.r.o. je poskytovateľom služieb v oblasti rozvoja osobnosti formou jazykového vzdelávania podľa záväzného dokumentu COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE (Spoločný európsky referenčný rámec). Cieľom organizátora je poskytovať kvalitné služby s prihliadnutím na individuálne potreby klienta. V prípade, ak klient nedovŕšil 18-ty rok života, v jeho mene koná zákonný zástupca.

2. Zápis v E-STAR na príslušný jazykový kurz vzniká odoslaním prihlášky a zaplatením faktúry najneskôr v deň splatnosti faktúry. V prípade nedodržania doby splatnosti budú záujemcovia z evidencie vyradení.

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov

Týmto udeľuje zákonný zástupca dieťa spoločnosti E-STAR, s.r.o., so sídlom Pekárenská 22, Dunajská Lužná, IČO: 48312835, DIČ: 2120131046, nie je platiteľ DPH, (ďalej len „E-STAR s.r.o.) súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko maloletého i jeho zákonného zástupcu, e-mail, tel.kontakt, obrazové a zvukové záznamy osoby a podobizne účastníka akcií za účelom: realizácie zakúpených produktov a služieb, jej foto a video a oslovovanie s ponukou ďalších produktov a služieb E-STAR,s.r.o. a vedeniu účtovníctva. Súhlas je uvedený na dobu 5 rokov.

Zákonný zástupca účastníka kurzov a akcií E-STAR,s.r.o. berie na vedomie, že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať alektronicky na adrese sylvia.krivosikova@gmail.com, alebo písomne na adrese E-STAR,s.r.o., Pekárenská 22, 90042 Dunajská Lužná. Súhlas môže odvolať i po uplynutí doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.augusta 2020.

3. Učebné pomôcky si hradí klient podľa požiadaviek lektora.

4. Do začiatku druhého týždňa výučby organizátor účtuje storno poplatok vo výške 0% . Od začiatku druhého týždňa výučby organizátor účtuje storno poplatok vo výške 100% z uhradenej faktúry. V prípade vážnych zdravotných okolností alebo zmeny bydliska, kvôli ktorým sa klient nemôže naďalej zúčastňovať kurzov sa účtuje storno poplatok – celková výška ceny neodučených hodín v uhradenom období. V prípade zrušenia kurzu organizátorom je organizátor povinný vrátiť klientovi čiastku za neodučené hodiny z výšky uhradenej faktúry.

5. Ospravedlnené hodiny formou sms na tel. č. 0905 867 181 alebo mailom na sylvia.krivosikova@gmail.com si môže klient nahradiť po dohode s lektorom.

6. Počas jesenných, zimných, jarných a letných prázdnin sa v škole nevyučuje, okrem prázdninových kurzov.

7. Organizátor si vyhradzuje právo, že v prípade potreby budú vykonané presuny v rámci tried, skupín a lektorov. Organizátor si taktiež vyhradzuje právo zrušenia skupiny s počtom nižším ako polovica kapacity príslušnej skupiny a právo ponúknuť klientovi možnosť pokračovať v štúdiu v inej skupine, ktorá je na rovnakej vedomostnej úrovni alebo v skupine s nižším počtom klientov vo vyššej cenovej réžii..

8. Klient je v priebehu výučby povinný absolvovať všetky testy a skúšky, čím získa jasnú predstavu o svojom pokroku.

9. Klient, resp. jeho zákonný zástupca, má právo akékoľvek sťažnosti alebo podnety nahlásiť bezodkladne v písomnej podobe (mailom, sms-kou) organizátorovi, ktorý klienta oboznámi s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti, alebo podnetu.

10. Konzultačné hodiny a ďalšia komunikácia s organizátorom: písomne na adrese Pekárenská 22, 90042 Dunajská Lužná, e-mailom na adrese sylvia.krivosikova@gmail.com; telefonicky na čísle 0905 867181, osobne na Dunajskej 1/A v Šamoríne.

11. Klient, po vstupe do areálu a pred jeho opustením, v ktorom je organizovaný kurz, je povinný zdržiavať sa hlučného správania. Klient je povinný nerušiť prebiehajúcu hodinu neskorými príchodmi, alebo predčasnými odchodmi z učebne. V prípade úrazu alebo iných zdravotných ťažkostí neplnoletého klienta v areáli a učebných priestoroch je lektor zodpovedný za zabezpečenie zdravotnej pomoci a okamžité informovanie zákonného zástupcu dieťaťa. V prípade akejkoľvek škody, zničenia alebo poškodenia majetku, ktorý sa nachádza v priestoroch, kde prebieha výučba kurzov, je študent, resp. jeho zákonný zástupca túto škodu napraviť po dohode s vlastníkom majetku.

12. V prípade, že klient narúša svojím správaním vyučovací proces, lektor môže klienta vylúčiť z vyučovacej hodiny bez nároku na náhradu.

13. Zákonní zástupcovia neplnoletých klientov sú povinní pomáhať doma svojim deťom pri príprave na vyučovaciu hodinu.

14. Zodpovednosť za dieťa preberá lektor pri prevzatí dieťaťa na vyučovanie. Po ukončení výučby zodpovedá za študenta osoba, ktorej bol študent odovzdaný, alebo zodpovednosť preberá zákonný zástupca študenta ( pri neplnoletom študentovi je potrebné písomne informovať lektora, ak nastane zmena v režime prevzatia študenta). V inom prípade si musí prísť zákonný zástupca alebo splnomocnená osoba na prevzatie dieťaťa osobne.

15. Uchádzač, resp. jeho zákonný zástupca podpisom prihlášky prehlasuje, že je oboznámený s programom výučby E-STAR s.r.o. v zmysle ponuky vzdelávania, rešpektuje a riadi sa ním a taktiež sú mu známe aj všeobecné a záručné podmienky, s ktorými súhlasí.

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov

Týmto udeľuje zákonný zástupca dieťa spoločnosti E-STAR, s.r.o., so sídlom Pekárenská 22, Dunajská Lužná, IČO: 48312835, DIČ: 2120131046, nie je platiteľ DPH, (ďalej len „E-STAR s.r.o.) súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko maloletého i jeho zákonného zástupcu, e-mail, tel.kontakt, obrazové a zvukové záznamy osoby a podobizne účastníka akcií za účelom: realizácie zakúpených produktov a služieb, jej foto a video a oslovovanie s ponukou ďalších produktov a služieb E-STAR,s.r.o. a vedeniu účtovníctva. Súhlas je uvedený na dobu 5 rokov.

Zákonný zástupca účastníka kurzov a akcií E-STAR,s.r.o. berie na vedomie, že tento súhlas môže kedykoľvek odvolať alektronicky na adrese sylvia.krivosikova@gmail.com, alebo písomne na adrese E-STAR,s.r.o., Pekárenská 22, 90042 Dunajská Lužná. Súhlas môže odvolať i po uplynutí doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.augusta 2020.