Kurzy angličtiny – cenník

 • Kurz pre Materské školy 3€ / 30 minút
  • Obľúbiť si angličtinu pomáhajú škôlkárom naše hovoriace bábky, rytmické a veselé pesničky spojené s tanečnými prvkami, jednoduché básničky, hry, divadielka i relaxačné aktivity. Pre deti je nový cudzí jazyk sprievodným a doplňujúcim prostriedkom pri hre. Všetky aktivity pripravujeme tak, aby boli pre dieťa príjemným zážitkom. Pripravujeme i online vyučovanie. Rodičia majú k dispozícii všetky piesne s melódiami a videami, ktoré sa s deťmi učíme. Prihlásiť sa môže te priamo u Vašej pani učiteľky. Tešíme sa na Vás i tento školský rok.
 • Kurz pre 1.ročník ZŠ  – od 4€ / 45 minút
  • V kurze prváčikovia objavujú, oboznamujú sa a poznávajú nový cudzí jazyk prostredníctvom hier, veselých rytmických pesničiek, jednoduchých básničiek, bábkovým divadielkom, pracujú s obrázkovými slovníkmi, učia sa reagovať a porozumieť jednoduchým povelom na vyučovacej hodine (make a circle, sit down, stand up, take a pencil, clap your hands…..). Staviame na angličtine, ktorú dieťa pozná zo škôlky. Začínajú sa učiť prezentovať svoje prvé projekty. Dieťa sa hrá a nový jazyk je sprievodným doplňujúcim prostriedkom. Nové slová, jednoduché vety i výslovnosť si deti osvojujú na základe videného a počutého. Zážitková forma učenia zohráva veľkú úlohu v rozvíjaní schopností. Všetky aktivity pripravujeme tak, aby boli pre dieťa príjemným zážitkom.
 • Kurz pre 2.ročník ZŠ – od 4€ / 45 minút
  • V kurze pre druháčikov prebieha vyučovanie najmä hrovou formou, v rámci ktorej sú pestré vzdelávacie aktivity. Deti sa začínajú učiť čítať, prezentovať svoje projekty v anglickom jazyku. Naučia sa porozumieť jednoduchým povelom v textovej i hovorovej podobe, ktoré sú súčasťou vyučovacej hodiny. Písanie sa precvičuje hrou, zatiaľ ako doplňovanie, pričom deti majú pred sebou vzor slova. Pracujú so svojím obrázkovým slovníkom, učebnicou, hračkami, bábkami a inými rôznorodými pomôckami, ktoré u dieťaťa podporia zážitkovú formu učenia, ktorá zohráva nesmierne veľkú úlohu v rozvíjaní jeho schopností. Všetky aktivity pripravujeme tak, aby boli pre dieťa príjemným zážitkom.
 • Kurz pre 3.ročník ZŠ – od 4€ / 45 minút
  • V tomto kurze sa žiak učí čítať, písať, začína uvedomelo používať jednoduchú gramatiku v jednoduchých vetách.
  • Žiak si začína osvojovať efektívne angličtinu a vedieme ho používať ju v každodenných situáciách.
  • Naučí sa používať najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich sa jeho osoby a záujmov, má základný repertoár slovnej zásoby: izolovaných slov a slovných spojení, ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby, dokáže odpísať známe slová, krátke slovné spojenia a vety, dokáže vyhláskovať svoje meno, adresu, nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu. Bude vedieť porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého textu za predpokladu, že je hovorený zreteľne, je starostlivo artikulovaný a porozumenie je podporené vizuálnymi podnetmi.
  • Naučí sa vypracovať a prezentovať svoje projekty podľa určitého vzoru.
 • Kurz pre 4.ročník ZŠ – od 4€ / 45 minút
  • Štvrták po dokončení kurzu dosahuje komunikačnú úroveň A1.1+. Je potrebné, aby štúdiu predchádzali predošlé kurzy v druhom a treťom alebo aspoň v treťom ročníku. Ak predošlé kurzy neboli absolvované, žiak je po otestovaní zaradený do skupiny zodpovedajúcej jeho úrovni komunikačných spôsobilostí v cudzom jazyku.
  • Žiaka na úrovni A1.1 vedieme k uvedomelému používaniu známych každodenných výrazov, najzákladnejších slovných spojení a jednoduchých viet. Precvičujeme komunikačné frázy, kladieme si jednoduché otázky a odpovedáme z oblasti každodenného života a osobných záujmov, napr. o sebe, o svojej rodine, o kamarátoch, porozumieť a riadiť sa krátkymi a jednoduchými pokynmi, vyjadriť, čo má a čo nemá rád, používame základné i radové číslovky, údaje o cenách a čase, časové údaje v rámci denného režimu, týždňa, mesiaca a roka, jednoduchým spôsobom opisujeme seba, svoj domov, školu, spolužiakov, diskutujeme jednoduchým spôsobom s partnerom v krátkom dialógu na známe témy. Trénujeme porozumenie hlavnej myšlienky vypočutého jednoduchého textu za predpokladu, že je hovorený zreteľne, je starostlivo artikulovaný a porozumenie je podporené vizuálnymi podnetmi.
  • Učíme sa vypracovať a odprezentovať svoje projekty podľa určitého vzoru.
 • Kurz pre 5.ročník ZŠ –  od 4€ / 45 minút
  • Po dokončení kurzu žiak dosahuje úroveň A1 (je potrebné, aby štúdium predchádzali predošlé kurzy 2., 3. a 4. ročníka alebo aspoň 3. a 4. ročníka. Ak predošlé kurzy žiak neabsolvoval, je po otestovaní zaradený do skupiny zodpovedajúcej jeho úrovni komunikačných spôsobilostí v cudzom jazyku).
  • Pri dosiahnutí úrovne A1 žiak rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokáže používať. Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.
 • Kurz pre 6.- 9.ročník ZŠ  od 4€ / 45 minút
  • V kurzoch anglického jazyka pre 5. – 9. ročník sa žiak zdokonaľuje v používaní základných vetných modelov, slovných spojení a osvojenej slovnej zásoby v každodenných komunikačných a spoločenských situáciách. Zlepšuje sa v používaní jednoduchých gramatických štruktúr. Rozvíja sa tak, aby sa dokázal vyjadriť svoj názor, komunikovať pri výmene informácií, pozvať niekoho, ospravedlniť sa,… Precvičuje sa v prerozprávaní príbehu v logickom časovom slede. Zdokonaľuje sa tak, aby za predpokladu, že je reč jasne a zreteľne formulovaná porozumel základným informáciám o každodenných záležitostiach alebo pokynom, ktoré sa ho priamo týkajú. Ďalej si vylepšuje svoje zručnosti vo vyhľadávaní konkrétnych informácií z textu. Vie porozumieť z kontextu i neznámym slovám. Rozvíja sa v písaní krátkych textov z okruhu jeho záujmov a blízkych tém. Zdokonaľuje sa v prerozprávaní svojich plánov a skúseností.
   
 • KURZY PRE MLÁDEŽ  A  DOSPELÝCH od 4€ / 45minút  – zabezpečujeme všetky úrovne kurzov od A1 – C2 + konverzačné kurzy