Organizácia štúdia a úrovne A1-C1

Komplexné štúdium v Jazykovom centre E-Star,s.r.o. vyučujeme podľa záväzného dokumentu CEFR vypracovaného Radou Európy ( viď nižšie). Prvú úroveň A1 zvyčajne dosahujú žiaci v piatom ročníku ZŠ.

BONUS : Počas školských prázdnin ponúkame detské jazykové tábory a intenzívne kurzy. 

  • V škôlkach: Rodičia sú priebežne informovaní o pokroku dieťaťa elektronicky formou e-mailu. Organizujeme pre rodičov jednu až dve otvorené hodiny po dohode s riaditeľstvom škôlky.
  • Žiaci základnej školy: Po každom prebranom celku žiaci prezentujú svoj projekt v triede pred ostatnými žiakmi z kurzu. Prezentácie sa môžu zúčastniť i rodičia, sú vítaní. Projekt je zameraný na prezentáciu prebranej témy, osvojenej slovnej zásoby, slovných spojení, výrazov, fráz a preberanú gramatiku. Po každej prebranej kapitole žiaci ZŠ píšu malý diagnostický testík, ktorý poskytuje spätnú väzbu pre žiaka, rodiča a lektora o osvojení si preberaného učiva. Test zahŕňa tieto zložky: počúvanie, písanie, pochopenie čítaného testu, preberanú gramatiku. Na základe testov lektor prispôsobuje tempo preberania učiva pre jednotlivé skupiny. ( Testy pre žiakov sú ZDARMA)
  • Žiaci strednej školy: Píšu priebežné testy a test končiaci trimester, ktorého dobrý výsledok im umožňuje postúpiť do kurzu s vyššou úrovňou.
  • Kurzy pre dospelých sú šité na mieru jednotlivcom alebo skupinkám.

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK REFERENCE Spoločný európsky referenčný rámec CEFR (SERR, alebo ERR) je dokument vypracovaný Radou Európy. V praxi tento dokument predstavuje diferencovaný systém šesťstupňovej škály (A1-C2) podľa úrovne ovládania jazyka. Systém definuje kompetenčnú úroveň používateľa jazyka:

  • A1: Žiak rozumie jednoduchým každodenným výrazom a celkom jednoduchým vetám, ktoré mu umožnia uspokojiť základné životné potreby a takéto dokáže i použiť. Vie predstaviť seba a iných, vie iným ľuďom klásť jednoduché otázky, napr. opýtať sa na meno, bydlisko, priateľov, veci, ktoré vlastnia a pod., dokáže na otázky tohto druhu odpovedať. Vie sa jednoduchým spôsobom dorozumieť, ak partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť.
  • A2: Rozumie jednotlivým vetám a často používaným výrazom, ktoré majú pre neho bezprostredný význam (napr. informáciám o osobe, nakupovaní, práci, bližšom okolí). Dokáže sa dorozumieť v jednoduchých situáciách, v ktorých ide o nekomplikovanú a priamu výmenu informácií, známe témy a činnosti. Dokáže jednoducho opísať osoby, miesta, veci, svoje vzdelanie a okolie.
  • B1: Rozumie hlavným bodom prejavu, ak sa používa jasný spisovný jazyk a ide o známe javy z oblasti práce, školy, voľného času a pod. Dokáže zvládnuť väčšinu situácií, s ktorými sa možno stretnúť na cestách v krajinách danej jazykovej oblasti. Vie sa jednoducho a súvislo vyjadriť k témam, ktoré sú mu dôverne známe a ktoré ho zaujímajú. Vie opísať skúsenosti a udalosti, popísať sny, nádeje a ciele a krátko zdôvodniť alebo objasniť svoje plány a názory.
  • B2: Rozumie hlavným myšlienkam zložitejších textov s konkrétnymi aj abstraktnými témami, v oblastiach svojej špecializácie rozumie aj odborným diskusiám. Dokáže sa dorozumieť natoľko spontánne a plynulo, že je schopný viesť normálny rozhovor s rodeným používateľom jazyka bez toho, aby to zaťažovalo obidvoch hovoriacich. Dokáže sa jasne a detailne vyjadriť k širokému okruhu tém a uviesť výhody a nevýhody rozličných možností.
  • C1: Rozumie širokému okruhu náročných a dlhších textov a dokáže pochopiť aj skrytý význam. Dokáže sa skoro bez námahy spontánne a plynulo vyjadrovať, bez viditeľného hľadania vhodných výrazov. Používa jazyk účinne a pružne v spoločenskom i profesijnom živote a v oblasti vzdelávania a štúdia. Svoj prejav, týkajúci sa zložitejších tém, dokáže jasne a dobre členiť a svoje výpovede obsahovo a jazykovo prepojiť.