Kurz ZŠ Mateja Bela

Course IDCourse NameInstructorRoom NumberTime
009Anglický jazyk pre 4.ročník základnej školyMgr. Éva SalayZŠ Mateja Bela, Šamorín

Štvrták po dokončení kurzu dosahuje komunikačnú úroveň A1.1. Je potrebné, aby štúdiu predchádzali predošlé kurzy v druhom a treťom alebo aspoň v treťom ročníku. Ak predošlé kurzy neboli absolvované, žiak je po otestovaní zaradený do skupiny zodpovedajúcej jeho úrovni komunikačných spôsobilostí v cudzom jazyku.

Žiak si na úrovni A1.1 dokáže osvojovať efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby vzdelávania sa v cudzom jazyku, sústrediť sa na prijímanie informácií, používať získané vedomosti a spôsobilosti. Žiak používa známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia a jednoduché vety a rozumie im. Vie sa pozdraviť, predstaviť sa, opýtať sa ľudí, ako sa majú, klásť jednoduché otázky a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov, napr. o sebe, o svojej rodine, o kamarátoch, porozumieť a riadiť sa krátkymi a jednoduchými pokynmi, vyjadriť, čo má a čo nemá rád, používať čísla, základné číslovky, údaje o cenách a čase, porozumieť časovým údajom v rámci denného režimu, týždňa, mesiaca a roka, jednoduchým spôsobom opísať seba, svoj domov, školu, spolužiakov, dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s partnerom v krátkom dialógu na známe témy. Trénuje sa v porozumení hlavnej myšlienky vypočutého jednoduchého textu za predpokladu, že je hovorený zreteľne, je starostlivo artikulovaný a porozumenie je podporené vizuálnymi podnetmi. Naučí sa vypracovať a prezentovať svoje projekty podľa určitého vzoru. (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, 2006).

ŠKOLSKÝ ROK  2013-14

ANGLIČTINA

POČET HODÍN

DOCHÁDZKA

ÚROVEŇ

POČET ŽIAKOV

CENA KURZU + UČEBNÉ MATERIÁLY

1. september, október, december

2x do týždňa po 45min

A1 začiatočník

6 – 10

2. január, február, marec
3. apríl, máj, jún

 

Anglický jazyk  pre 4.ročník ZŠ
Miesto konania: ZŠ Mateja Bella, Šamorín
Budeme sa učiť: Fairyland 3 Lekcia  9-12, Fairyland 4 Lekcia  1-4
pomenovať oblečenie; rozprávať o počasí; rozprávať o zvieratách; opísať činnosť alebo aktivitu, ktorá prebieha práve teraz; pomenovať jedlo, rozprávať o jedlách, ktoré obľubujeme; vedieť povedať, koľko je hodín; rozprávať o krajinách; opísať ľudí a rozprávať o ich vlastnostiach; rozprávať  o schopnostiach, čo vieme a dokážeme; opísať činnosť alebo aktivitu, ktorá prebieha práve teraz poprosiť o pomoc; rozprávať o veciach a vedieť ich presnejšie určiť miesto, kde sa nachádzajú; popísať cestu, kadiaľ ísť; pomenovať oblečenie; rozprávať sa o cenách tovaru;  povedať,  koľko je hodín;  vyjadriť veci  a activity, ktoré máme radi a ktoré chceme robiť
Gramatika: the verb `to be´; present continuous; present simple; some/any; prepositions of time; the verb `have got´, possessive adjectives; the verb `can´; prepositions of movement; imperative; there is/there are; prepositions of place; plurals; adverbs of  frequency
Učeb. materiály  *povinné *Pupil`s Book Fairyland 3 (ďalej F3) lekcie 9-12 z F3 a lekcie 1-4 z *Pupil`s Book Fairyland 4 (ďalej F4), *Activity book F3,4, *Vocabulary & Grammar Practice F3,4, *Pupil`s CD F3,4, Picture Flashcards F3,4, Posters F3,4, DVD F3,4, DVD-ROM F3,4, CD Super simple songs 1, 2, 3
Doplnková literatúra:  Goldilocks and The Three Bears, The lion & The Mouse, The Shepherdboy & The Wolf, The Wild Swan, Henry Hippo, The Ugly Duckling, The Little Red Hen, The Three Billy Goats Gruff!